ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅଁଏଳାଝରନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅଁଏଳାଝରନ, ବ୍ଲକ-ଯୁଜୁମୁରା, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅଁଏଳାମାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅଁଏଳାଝରନ, ବ୍ଲକ-ରେଙ୍ଗାଳୀ, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅକ୍ଷୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ରେଙ୍ଗାଳୀ, ବ୍ଲକ-ରେଙ୍ଗାଳୀ ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅବାଶିକ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଚତୁଣୀ

ଚତୁଣୀ, ବ୍ଲକ- ରେଢାଖୋଲ, ଜିଲ୍ଲା- ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅମ୍ବାକଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅମ୍ବାକଟା, ବ୍ଲକ-ଯମନକିରା, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅମ୍ବାଘୁରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅମ୍ବାଘୁରା, ବ୍ଲକ-ଧନକଉଡା, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅମ୍ବାଝରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅମ୍ବାଝରୀ, ବ୍ଲକ-ରେଢାଖୋଲ, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅମ୍ବାଝରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅମ୍ବାଝରୀ,ବ୍ଲକ-ନାକଟିଦେଉଳ, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅମ୍ବାପଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅମ୍ବାପଡା, ବ୍ଲକ-ଧନକଉଡା, ଜିଲ୍ଲା-ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା

ଅମ୍ଳିଖମାନ ମିଶନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅମ୍ଳିଖମାନ ବାମରା ସମ୍ବଲପୁର ୭୬୮୨୨୧