ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଫଳାଫଳ

ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଫଳାଫଳ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର କମ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି

ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର କମ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି

21/01/2023 03/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (456 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର