ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନକିତ ଅଭିକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ବଚତ ଯୋଜନା ଅଭିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ।

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନକିତ ଅଭିକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ବଚତ ଯୋଜନା ଅଭିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନକିତ ଅଭିକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ବଚତ ଯୋଜନା ଅଭିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ।

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନକିତ ଅଭିକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ବଚତ ଯୋଜନା ଅଭିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ।

20/09/2018 29/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (957 KB)