ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାସାଧକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାସାଧକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାସାଧକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାସାଧକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

27/09/2018 11/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)