ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ଫୋର୍ମ୍ସ, ଲିଫପା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ଫୋର୍ମ୍ସ, ଲିଫପା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ଫୋର୍ମ୍ସ, ଲିଫପା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ଫୋର୍ମ୍ସ, ଲିଫପା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

04/01/2019 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)