ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲା ରେ ନିଷ୍କୃତ ଦ୍ରବ୍ୟବସ୍ତୁଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲା ରେ ନିଷ୍କୃତ ଦ୍ରବ୍ୟବସ୍ତୁଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲା ରେ ନିଷ୍କୃତ ଦ୍ରବ୍ୟବସ୍ତୁଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲା ରେ ନିଷ୍କୃତ ଦ୍ରବ୍ୟବସ୍ତୁଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ

16/12/2018 14/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (745 KB)