ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ବାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ବାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

21/12/2018 29/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (64 KB)