Close

Incumbency Chart of District Magistrate & Collector

PRINCIPAL ASSISTANT OF THE AGENT SAMBALPUR, SOUTH WEST FRONTIER AGENCY
Sl. No. Name Term
1 Dr. J. Cadenhead 1850-51
2 J. Johnstone 1851-52
3 T. J. Emerson 1852-53
4 J. Campbell 1853-54
SENIOR ASSISTANT COMMISSIONER, SAMBALPUR, CHHOTA NAGPUR DIVISION
Sl. No. Name Term
1 J. Campbell 1854-55
2 T. J. Emerson 1855-56
3 R.T. Levi 1856-58
4 Col. Foster (Military Governor) 1859-60
DEPUTY COMMISSIONER, SAMBALPUR, DISTRICT ORISSA DIVISION, BENGAL
Sl. No. Name Term
1 Capt. J.W. Forester 1860-61
2 Maj. H.B Impey 1861-62
DEPUTY COMMISSIONER, SAMBALPUR DISTRICT, CHHATTISGARH DIVISION, THE CENTRAL PROVINCES
Sl. No. Name Term
1 Maj. H.B Impey 1862-63
2 Col. A.B Cumberledge 1863-66
3 Lt. (later Capt.) M.M Bowie 1866-76
4 Col. W.T Brooke 1876-77
5 Maj. F.A Scott 1876-77
6 W.A. Nedham, ICS 1881
7 Maj. T.W McDougall 1881-83
8 T. Drysdale, ICS 1883-85
9 J.P. Goodridge, ICS 1885-88
10 H.H Priest, ICS 1888
11 Col. W. Vertue 1888-90
12 A.S. Womack, ICS 1890-91
13 H.A Crump, ICS 1891
14 H.H Priest, ICS 1891-92
15 H. A Crump, ICS 1892-93
16 J. Walker, ICS 1893-94
17 R.A.B Chapman, ICS 1894-97
18 Capt. O.J Obbard 1897
19 W.N Maw, ICS 1898
20 F.S Alcock, ICS 1898-91
21 C.A.P Rogers, ICS 1901
22 S.M Chitnavis, ICS 1901-06
DEPUTY COMMISSIONER AND COLLECTOR SAMBALPUR DISTRICT, ORISSA DIVISION, BENGAL
Sl. No. Name Term
1 S.M Chitnavis, ICS 1906-07
2 A.N Moberly, ICS 1907-11
3 W.M Crawford, ICS 1911-15
4 M. Roy, ICS 1915-17
5 A.L Inglis, ICS 1917-23
6 W.H Lewis, ICS 1923-25
7 F.C King, ICS 1925-28
8 J. Johnston, ICS 1928-30
9 Nilamani Senapati, ICS 1930-34
10 N.P Thadani, ICS 1934
11 D.P.S Sharma, ICS 1934-35
12 V.K.B Pillai, ICS 1935-36
DEPUTY COMMISSIONER AND COLLECTOR SAMBALPUR DISTRICT, ORISSA
Sl. No. Name Term
1 R.C Das 1936-38
2 R.C.S Bell, ICS 1938-40
3 Muhammad Azfar, ICS 1940-41
4 N.K Ghosh 1941-42
5 Muhammad Azfar, ICS 1942-44
6 V. Ramanathan, ICS 1945-46
7 M.N Guha 1946
8 R.S Swan, ICS 1946-47
9 B.S Mohanty, IAS 1947-48
10 D.C Das 1948-49
11 K.S Raghupathi, IAS 1949-51
12 S.K Bose, IAS 1951-52
13 R.P Padhi, IAS 1952-53
14 Ayodhya Prakash, IAS 1953-55
15 K.S. Ramachandran, IAS 1955-57
16 K.S. Chandrashekharan, IAS 1957-59
17 S.N Mishra, IAS 1959-60
18 C.G Somiah, IAS 1960-61
19 S.N Mishra, IAS 1961-63
COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE SAMBALPUR DISTRICT
Sl. No. Name Term
1 M.K Kukreja, IAS 1963-65
2 S.S Mohapatra, OAS 1965
3 P. Tripathy, IAS 1965-67
4 S. Kanungo, IAS 1967-68
5 N.C Behuria, IAS 1968-70
6 P.K Dey, IAS 1970-71
7 S. Ghose, IAS 1971-72
8 D.K Chatterjee, IAS 1972-73
9 P. Mukhopadhyay, IAS 1973-74
10 N. Mohanty, IAS 1974-75
11 S. Bandopadhyay, IAS 1975-76
12 U.C Jena 1976-77
13 S.B Mishra 1977-78
14 S.N Khuntia, IAS 1978-80
15 S.K Menon, IAS 1980
16 A.K Tripathy, IAS 1980-83
17 G.C Mohapatra 1983-84
18 U.S Bhatia, IAS 1984-86
19 G.M Kumar 1987-88
20 Chinmoy Basu, IAS 1988-89
21 H.S Chahar, IAS 1989-91
22 M.M Panda 1991-92
23 A.P Padhi, IAS 1992
24 S.N Tripathi, IAS 1992-94
25 Tuhin K. Pandey, IAS 1994-95
26 N.K Mishra, IAS 1995-97
27 Anu Garg, IAS 1997-98
28 Nikunja B. Dhal, IAS 1998
29 Syed M. Osatullah, IAS 1998-99
30 G. Mathivathanan, IAS 1999
31 M. Jena 2000
32 Sushil K. Lohani, IAS 2001-02
33 Santosh K. Sarangi, IAS 2002-03
34 Surendra Kumar, IAS 2003-04
35 Vishal Gagan, IAS 2004-06
36 L.N Nayak, IAS 2006-08
37 P.K Pattnaik 2008-09
38 H.K Dash 2009-11
39 Dr. M. Darswal, IAS 2011-12
40 P.K Rath 2012-13
41 Balwant Singh, IAS 2013-16
42 Samarth Verma, IAS 2016-19
43 Shubham Saxena, IAS 2019-22
44 Dibyajyoti Parida, IAS 2022
45 Ananya Das, IAS 2022-Till date